Главная | Мой профиль | Регистрация | Выход | Вход | RSS Пятница, 20.04.2018, 16:28


 
200

Каталог статей

Главная » Статьи » Молодому учителю » Материал для урока экономики

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ

О.І. Авраменко. м. Кременчук.

Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки України в цілому. Економічна діяльність підприємств значною мірою характеризується обсягом і формами здійснюваних інвестицій.

Термін „інвестиції" походить від латинського „invest", що означає укладати". Але досить часто це слово трактують як вкладення коштів в основний капітал з метою отримання прибутку. Проте в Законі України .Про інвестиційну діяльність" від 18.0991 р. дається визначення Інвестиції як грошових, майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладається в об'єкти п'дпрїємницької та Інших сидів діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту.

Щоб визначитися, з цим питанням, звернемося до його економічної сутності . Сутність — це комплекс необхідних, глибинних зв'язків і відносин, які визначають основні риси, особливості І тенденції розвитку певної матеріальної системи. Сутність розкриває лише глибинні, сталі, внутрішньо необхідні, причинно-наслідкові зв'язки між економічними явищам/ і процесами.

В більш широкому трактуванні інвестиції являють собою вкладений капіталу з метою подальшого йога збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім для того, щоб компенсувати інвестору відмову від використання неявних коштів на споживання в поточному періоді, винагородити його за ризик, повернути втрати від інфляції в майбутньому.

Отже, інвестиції тісно пов'язані зі збільшенням капітал. Проте, щоб досягти цього, необхідно спочатку вкласти коші й Причому найчастіше

люди відмовляються від якихось благ, від споживання, щоб зберегти певну суму, яку вони потім хотіли б інвестувати. Тобто маємо ще одне економічне явище — збереження капіталу.

В реальному житті люди прагнуть розмістити частину свого доходу у зберігання та інвестиції. „Замість того, щоб вживати хліб зараз, вони можуть побажати побудувати нові машини, з тим щоб сприяти розширенню виробництва хліба для оживання в майбутньому. Коротше кажучи, ми повинні визнати, що кінцева мета людей передбачає інвестування або капіталоутворення, а не лише поточне споживання", — таке трактування сутності інвестуй Самуельсоном [3].

В будь-якому розвиненому суспільстві люди повинні використовувати частину виробничих можливостей для кзпіталоутворення, а не для споживання. Тому економічна сутність Інвестування полягає не у споживанні, а у виробництві. При цьому чистий національний продукт включатиме всі споживчі товари і послуги, а також суму чистих інвестицій, які являють собою загальний обсяг Інвестицій, зменшений на суму амортизаційних відрахувань.

Розрахунок чистих інвестицій можна розглянути на прикладі визначення змін в населенні: якщо підрахувати тільки показники народжуваності, не віднімаючи при цьому показники, що характеризують смертність, ми одержимо перебільшене уявлення про чисті зміни в кількості населення. Ті ж самі міркування відносяться і до суми вартості обладнання і будівель: чистий приріст завжди вираховується як народжуваність (новий капітал} за вирахуванням смертності (знос капіталу).

Розглянемо кілька прикладів процесу накопичення капіталу. В ньому значна роль належить засобам праці — будівлям, обладнанню, приріст яких прямо пропорційний приросту капіталу.

Якщо чисті інвестиції дорівнюватимуть нулю, запаси капіталу не будуть збільшуватись. Засоби праці оновлюватимуться відповідно до ступеня зносу, тобто вартість їх покращання буде дорівнювати сумі амортизаційних відрахувань. Економічного зростання в такому випадку не спостерігається.

Якщо не тільки зміните зношені засоби праці, а й додати до них ноні, збільшити запаси товарів, розміри капіталу зростуть, тому що підвищиться величина чистих інвестицій. При цьому спостерігається економічний підйом, забезпечується розширене відтворення виробничого показника.

Тому, вивчаючи динаміку показника чистих інвестицій, можна дістати уявлення про характер економічного розвитку суспільства.

Якщо приріст капіталу відбувається за рахунок не лише грошових вкладень, а й майнових та Інтелектуальних, їх можна вважати інвестиціями.

Інвестиції залежать від динамічних елементів зростання економічної системи, а також від елементів, які знаходяться за межами політики, державних податків і витрат, законодавчих заходів і т.д.

Ця крайня нестійкість рівня інвестицій являє собою важливий момент, який необхідно підкреслити. Наша індустріальна система може створити багато речей, але вона не може гарантувати, що величина інвестицій буде такою! яка необхідна, щоб забезпечити повну зайнятість, не викликаючи інфляцію і безробіття. Що стосується сил, які породжують процес витрачання коштів, то тут немас регулятора, якщо не провадиться обережна і продумана політика у фіскальній області (податки й державні витрати) і в кредитно-грошовій діяльності (діяльність центрального банку).

У випадку, коли податковий тиск занадто високий, доходи громадян суттєво зменшуються. Високі суми податків будуть означати пониження їх реального чистого доходу, а це, в свою чергу, вказує на скорочення їх споживацьких витрат. Скорочення споживання призводить до пониження чистого національного продукту і зайнятості, що негативно вплине на інвестиційну діяльність. Так, високий податковий тиск в Україні є одним з факторів несприятливого інвестиційного клімату. Необхідно розширювати систему пільг, спрямованих на стимулювання вкладень у виробництво. Ця система включає в себе:

— систему прискореної амортизації;

— систему пільг, яка звільняє від оподаткування або понижує податкові суми.

В Україні інвестиційна діяльність стимулюється, хоч і не в достатньо

ому обсязі. Відповідно до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" до основних фондів групи 3 може застосовуватись прискорена амортизація. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику податку у вигляді прямих інвестицій у корпоративні права, емітовані таким платником податку, не включають до складу валових доходів. Інвестиції у формі основних засобів, отримані для формування цілісного майнового комплексу, не оподатковуються ПДВ. Відповідно до Закону № 93 передбачено звільнення від сплати мита майна, що ввозиться в Україну в якості внеску іноземного інвестора в уставний капітал юридичних осіб: що мають статус підприємств з іноземними інвестиціями.

Уряд, встановлюючи завищені норми амортизації, надає можливість підприємствам відображати в бухгалтерських рахунках частину прибутку у вигляді вартості витрачених коштів виробництва. У зв'язку з реформуванням системи бухгалтерського обліку в Україні введено 5 методів нарахування амортизації. Відомо, що. застосовуючи певний метод нарахування, можна суттєво скоротити розмір оподаткованого прибутку і, відповідно, податну на прибуток. Проте в податковому обліку застосовується один метод нарахування амортизації.

Пільги для прискореної амортизації основних засобів застосовуються в усіх розвинених країнах. Так, у Франції можна а перший рік служби списати до 50% вартості обладнання. В Японії прискорена амортизація застосовувалась вже в 50-х рр. З 1981 р, в США діє податковий кредит на дослідницькі інвестиції [1].

Зниження величини податку на прибуток через завищення норм амортизації веде до збільшення чистих прибутків, зростання капіталовкладень. Зменшуючи податкові ставки на прибуток, держава може створити додаткові стимули для інвестицій.

Капітальні вкладення як економічна категорія — це система грошових відносин, пов'язаних з рухом вартості авансованої у довгостроковому порядку в основні фонди БІД моменту виділення коштів до моменту їх відшкодування [3],

В Україні на капітальні вкладення припадає близько 85% усіх інвестицій. Проблема в тому, що основні фонди фізично й морально зношені, а зростаюча інфляція знецінила власні кошти підприємств, накопичені за рахунок амортизаційних відрахувань. Тому на сьогоднішній день вони не можуть бути джерелом придбання та оновлення основних засобів підприємств.

Різні групи економістів неоднаково трактують поняття амортизації одні - як процес перенесення вартості основній фондів на продукт, що виробляється; інші — як нагромадження грошових сум в результаті реалізації цього продукту, і вже потім — використання цих коштів на відтворення основних фондів.

 

Теоретично величина амортизаційних відрахувань дорівнює сумі балансової вартості основних фондів між початком і кінцем їх строку служби.

Проте, яке б визначення не давалось амортизації економістами, її сутність залишається відповідною перекладу з латинської — це „погашення" або „безсмертя" основних фондів підприємства. Амортизаційні відрахування використовувались для відновлення чи заміни основних фондів і виступали одним з джерел капітальних вкладень

На сучасному етапі амортизаційні відрахування не забезпечують повного відновлення основних фондів. Інфляція впливає на їх балансову вартість. Так. ціна придбаних 5 років тому основних засобів набагато менша у порівнянні з їх справедливою вартістю на сьогоднішній день. Фонди, введені минулими капітальними вкладеннями, не можна порівняти з нинішніми, ні фізично, ні економічно. Фізично — тому, що для їх ремонту можуть знадобитись запчастини, яких зараз не виробляють. Економічно — бо їхня балансова оцінка в грошовому вираженні не відображає реального стану справ, реальної їх вартості на сьогоднішній день. Відповідно, амортизаційні відрахування за минулі роки неспроможні забезпечити належний ремонт чи відновлення основних фондів зараз.

Якщо врахувати вищесказане, то, вкладаючи кошти в основні засоби за рахунок амортизаційних фондів, ми не матимемо збільшення чистих інвестицій. А звідси — і економічного зростання країни. Тому амортизація як джерело формування капітальних вкладень не виправдовує своє призначення. Відтворювальний процес потребує інвестиційної підтримки зовнішніх вкладників.

Одним зі специфічних механізмів, що дозволяють врахувати інфляційні процеси, є Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств", яким передбачена індексація балансової вартості основних виробничих фондів

Коефіцієнт індексації розраховується за формулою. К, = (І —10): 100,

де І[И) — індекс, інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Оскільки індекс інфляції відображає інфляційні процеси на ринку споживчих товарів і послуг але не відповідає індексу цін на певні основні фонди, індексація не може забезпечити відповідність їх балансової вартості справедливій вартості.

Економічна сутність формули полягає в тому, що індексація основних фондів проводиться з деяким „відставанням" від темпів Інфляційних процесів. Єдина й перевага —.у праві підприємства зменшити об'єкт оподаткування на суму додатково нарахованої амортизації.

Крім індексації, застосовується ще й переоцінка основних засобів, яка має плюси проти неї:

- може здійснюватись щоквартально; •

- при цьому враховується не лише індекс інфляції, а й зміна попиту, морального зносу, державної цінової політики та ін.,

- здійснюється, виходячи зі справедливої вартості та джерел інформації. Про ціни, тобто носить суб'єктивний характер.

Поряд з цим можна виділити ще одну проблему — забезпечення достовірної оцінки основних засобів, тобто визначення їх справедливої вартості

Як відомо, справедлива вартість товарів встановлюється тільки конкуренцією, тобто справедлива вартість — це ринкова вартість. Проте, щоб ціна на ринку була справедливою, необхідна наявність деяких умов, а саме: велика кількість продавців певної групи товару, тобто конкуренція, контроль за цінами і неціновою конкуренцією, відсутність будь-яких монополій, сприятливі умови вступу до ринку. Ринки аварів, які можуть служити в якості засобів праці, не мають, як правило, названих умов. Тому ціни, встановлені на них, не можна вважати справедливими їм властивий наліт Індивідуальності, обумовлений місцем, часом та Іншими суттєвими обставинами.

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що система підвищення ефективності каліталовкпадень — це вузол, через який, зливаючись і роз'єднуючись, проходять інші економічні системи {фінансово-кредитна, оподаткування, цінова, економічних стимулів та санкцій),' з одного боку, та які випливають одна з другої, з Іншого

ПЇЇЕРАТУРА-

1 Загородній А, Стадницький Ю. Менеджмент реальних інвестицій. — К. Знання. 2000 —209с

2. Мочеркій С.В. Основи економічної теорії. — К.: Академія, І957 —462с

3. Самузльсон П. Економіка. — М.: Прогрес, 1964. —842с.

Авраменко О.І інвестицій. "Регіональніі перспективи "№5(24)2002 г.

Авраменко О.І "Єкономічна сутність інвестицій."Регіональні перспективи №5(24)2002 г.


Источник: http://www.uran.donetsk.ua
Категория: Материал для урока экономики | Добавил: kseniy (11.05.2009)
Просмотров: 761 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всего комментариев: 0


Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Личное
Добро пожаловать,

Гость!

Профиль | Сообщения ()
Мои материалы

Выход

«Методичний портал»Расслабься ;-)Наши друзья

Торезская специальная школа-интернат

Слово вчителя

Все для учащихся (экономика)

Симонівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Powered by BannerFans.com Мариупольский УВК "Лицей-школа № 14"

Веб-круг друзейОсвітній портал

2000 разработок для учителя
Сейчас на сайте:

Коментариев: 354
Сообщений на форуме: 42/128
Файлы для скачивания: 191
Статьи: 107
мею(51), USHer(27), Брат(43), Nata(44), Стася(28), хатанзейчик(40), Белка(39), Новоодеситка(46), boge(41), galakt(23), nadia_16(44), shaparen(29), Михайловна(45), uyrijka228(19)
Сегодня нас посетили:
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0


Copyright MyCorp © 2018
Сделать бесплатный сайт с uCoz